KABEH CINIPTA MANUT KERSANE GUSTI

Anggitanipun Bp. Y.Sukijo

Kaya kang wis tinulis ing Kitab Purwaning Dumadi
Jagad raya saisine kang gumelar iki
Cinipta Gusti kanthi daya kang Maha Sekti
Datan ana jalmi kang bisa nandhingi
Iku kabeh awit katresnan Dalem Gusti kang sejati
Bawana kang bawera gumelar kebak isi
Surya kang sumorot padhang mecaki bumi
Candra lan kartika kang aneng wiyati
Yen wanci ratri sinawang katon endah edi peni nora mboseni
Dadi panglipur ati senajan sepi tan ana kang ngancani
Sawernaning mina kang urip ing njero jalanidi
Uga maneka warna peksi
Sato kewann kang migunani
Nanging ana uga kang ndrawasi
Tetuwuhan kang maneka warni
Kang kinarya boga , ugi kang kinarya jampi
Kali gedhe kang kebak krakal , krikil lan wedhi
Bisa dadi srana kang banget migunani
Coba sawangan , ing Sleman iring lor kuwi
Gunung Merapi njenggarang sondhul wiyati
Sinawang katon endah edi lan peni
Nanging sapa ta sing ngerti
Yen lagi kurda , kabeh kang ketrajang tumpes tapis tan ana kang keri
Lahar geni murup mengangah anggegirisi
Tuwuh korban bandha donya tan kena pinetang kapiji piji mbaka siji
Adhuh Gusti welasa mring mami
Lajeng kawula kedah kados pundi
Anggen kula badhe males budi
Kasaenan Dalem tanpa winates lan lestari
Punapa ta ingkang Kedah kawula lampahi
Sampun dados antebing kalbu puniki
Kawula kedah tansah ngabekti
Ndherek sakarsa Dalem Gusti
Nggayuh gesang ingkang utami
Yen Minggu ndherek mis suci
Ngresepi sabdaning Gusti
Kang lumantar kitab Injil Suci Ugi prayogi yen tampi komini
Tansah sembayang rina lan ratri
Sumadya sawanci wanci
Yen sampun nyelaki pati Tinimbalan dening Gusti
Keparenga ndherek Gesang mulya ing suwargi
Tetunggilan mring para suci
Gusti kang Maha asih tresna tansah amberkahi .

GMA Gamping, sinerat titi surya 19 Maret 2022

Redaksi Komsos
Redaksi Komsos

Tim Redaksi Website gerejagamping.org yang dikelola oleh Komsos Gamping. Sekaligus menjadi sarana Komsos untuk bersuara melalui Tulisan.

Articles: 12

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami