Ngenteni Rawuhe Sang Timur

Wektu iki wis ngancik minggu advent kang kaping papat utawa pungkasan sakdurunge Sang Timur miyos. Ing minggu iki awake dhewe padha diajak tansaya temenanan anggone cecawis ngantu-antu rawuh Dalem mau. Pancen menawa ndelok tanggalan dinane wus cedhak ora nganti seminggu, nanging saktemene kabeh mau uga ana sambung rapete karo atine dhewe. Menawa atine awake dhewe kuwi ora binuka lan banjur duwe krenteg martobat ngresiki ati lan jiwane, mbok menawa dina-dina iki ora bakal krasa bedane. Nanging, yen awake dhewe wus satiti anggone cecawis, kepara malah wis nderek ibadat tobat lan banjur ngaku dosa kanthi pantes, mesthi atine bakal tumiyung marang rasa kangen kang sangsaya gedhe marang Sang Timur.

Ing panglimbang minggu advent pungkasan iki awake dhewe uga bakal dijak lumebu ana ing omahe dhewe-dhewe, mlebu ana ing kulawargane dhewe, saperlu nliti kanthi premati apa kabeh wus temata kaya sing dikersakke Gusti piyambak. Pasamuwan Katolik KAS sacara mirunggan nyawisake waosan Kitab Suci sing apik, bab ibu Maria lan ibu Elisabeth. Biasane ing masarakat para wanita kuwi sok ora digatekake, kepara malah dikiwakke. Nanging, minggu iki awake dhewe dijak nemokake menawa para wanita kuwi katemtokake minangka tandha anggen Dalem Gusti nyatakake pakaryan Dalem. Ibu Elisabeth kanthi nggarbini ing yuswa sepuh lan nglairake Yohanes Pambabtis kan kajibah tata-tata nyawisake rawuh Dalem Sang Pamarta. Dene Ibu Maria ing kahanan durung palakrama kajibah nggarbini Sang Timur karana dayaning Hyang Roh Suci. Kabeh mau bakal dadi prastawa gedhe kang gawe crita werna-werna menawa kelakon ing jaman saiki. Senajan ing jaman semana uga wis dadi crita, nanging awake dhewe isa nggagapi kaya ngapa abote nyangga titahing Pangeran mau. Nanging, wanita loro mau pranyata bisa nuntasake jejibahane tekan pungkasan lan tuntas. Awake dhewe bisa mangerteni kanthi trawaca jalaran kabeh tinulis ing Kitab Suci. Bab kuwi snagsaya mratelakake menawa pakaryan Dalem Gusti kuwi uga kelakon ing kulawarga lan kabeh iku ora uwal seka para ibu ing kulawarga kita. Para wanita kuwi ora ketok anggone misungsungake uripe kanggo kulawarga jalaran kabeh wus dadi pakulinan saengga ora dadi kawigaten. Mula Gusti ngersakke awake dhewe uga nggatekake para wanita ing omahe dhewe saengga kabeh tinresnan.

Banjur apa kang wis kacawisake minangka pisungsung kanggo Sang Timur? Dudu klambi anyar, guwa natal, utawa sawarnaning paesan pernik-pernik gumebyar kang gawe regenge riyaya wiyosan Dalem, nanging ati kang resik murni, kuwi kang luwih pengaji. Seka prastawa kepilihe ibu Elisabeth lan ibu Maria, kita bisa nyinau anggone ngupadi manah resik murni lan gumregut nglakoni karsa Dalem Gusti. Ora wegah rekasa, ora wedi kapilara, nandhang tatu lair batin kepara malah kudu sangsara bareng putrane. Kabeh mau dadi tepa tuladha kang becik, apa awake dhewe wis pantes nampa rawuh Dalem ing manah lan urip padinan? Banjur sakwise mengko nampa rawuh Dalem kuwi, apa kang kudu owah ing uripe awake dhewe? apa ya mung padha wae? Banjur apa bedane melu pahargyan natal karo dina biasa?

Sing ora kena lali saktemene riyaya wiyosan Dalem kuwi ngepasi ing akhir taun. Bab iki satemene bisa mbantu awake dhewe nglelimbang urip kang wus lumaku jroning setaun. Biasane wong-wong padha gawe niyat mirunggan ing taun anyar saperlu nganyari uripe, ngowahi padatane, utawa gawe pakaryan liya kang luwih mupangati pepadhane. Mula saiki kudu wani nyawiske wektu kanggo nglelimbang dhewe, apa aku wis pantes nampa Gustiku? Apa aku wis cecawis nganyarake urip saengga rawuh Dalem ing uripku ora dadi prastawa kang biasa wae nanging pancen mirunggan lan pantes kaantu-antu. Sugeng nyrantos rawuh Dalem Sang Timur. (ve)

Veronica Naning
Veronica Naning
Articles: 49

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami