Sang Timur wus Miyos

Gloria in excelcis Deo… Gloria…Gloria..
Mangkono sing keprungu ing dina riyagung wiyosan Dalem Sang Timur, utawa riyaya Natal. Kabeh umat Dalem ing Pasamuwan Suci Katolik lan Kristen saindenging buwana padha suka parisuka, kanthi gambira mengeti riyagung iku. Gusti Yesus kang diantu-antu rawuh ing donya minangka Sang Pamartaning Jagad, Sang panebusing dosa kersa rawuh, tedhak ing uripe awake dhewe. Ora nganggo wigah-wigih Panjenengane kersa manjalma minangka bayi Putraning Manungsa sing tanpa daya, ora beda karo awake dhewe. Malah kepara, panjenengane nampa kahanan sing luwih rekasa tinimbang kita kabeh. Sapa sing bisa nglakoni ing jaman saiki nglairke ana ing kandhang wedhus, kadhemen, ora ana apa-apa, ora duwe apa-apa.

Nalika nyekseni pakaryan agung Dalem mau, apa ya awake dhewe ora rumangsa tinimbalan ing Gusti, saperlu bela rasa karo panjenengane, ora mung trima suka parisuka ing bungah-bungahe natal, nanging uga gelem niliki jroning atine dhewe. apa uripe dhewe wis satata lan kacawisake minangka papan kang pantes kanggo siniweka panjenengane. Apa atine dhewe wis binuka lan siyaga nampa rawuh Dalem kuwi kanthi katresnan lan puji sokur dene Gusti rena rawuh ing uripe manungsa?

Dina-dina sakwise natal, kaya dina-dina biasane kan lumaku lan mlayu minangka urip padinan. Bubar natal, awake dhewe banjur ngadhepi taun anyar. Kabeh sing wis dilakoni jroning mangsa advent banjur kepenuhan ing mangsa Natal, kayane bakal enggal ditinggal sakwise taun anyar. Bungah-bungahe mangsa natal kaya mung impen satleraman, ora bisa ngowahi padatan utawa sikep lan tumindak padinan sing kulina kelakon. Apa ya mangkono kuwi sing bakal kelakon ing uripe awake dhewe?

Sanajan kabeh mau wis lumaku lan rinasa ngebaki ati, nanging awake dhewe tetep kudu setya prajanji, jer nalika advent wingi saguh nganyari urip lan gawe owah-owahan yakuwi nedya mbangun kulawarga sing tangguh lan bisa ngadhepi ruwet rentenging urip kanthi bakuh sumendhe ing Sang Timur, ya Gusti Yesus piyambak. Mula seka kuwi, ayo poma dipoma aja banjur kelepyan ora ngupakara ati lan jiwane dhewe-dhewe. Resik murnining ati kuwi kayadene rajabrana pengaji sing ora bakal ilang tekaning pati. Urip sing tinalenan manah resik murni kuwi bakal mawoh mbiyet yen sumendhe lan siyaga nyawiji ing Sang Kristus kayadene pang-panging wit anggur kang ora bakal uwal seka tresna dalem Gusti piyambak.

Sugeng riyadi wiyosan Dalem lan nyrantos warsa enggal kanthi manah ingkang ayem tentrem suka parisuka jer berkahing Pangeran tansah nganthi saben dintenipun. (ve)

Veronica Naning
Veronica Naning
Articles: 49

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami