Wungu Dalem Gusti Yesus Ngenggalaken Samukawis

Alleluya..Alleluya…Sri Yesus sampun wungu saking seda, Sri Yesus sampun nilar pepetenging donya lan wungu mulya. Saestu riyadi paling agung ingkang kita pengeti minangka umat Katulik ing wekdal punika. Sasampunipun nglampahi mangsa Prapaska nyawisaken wungu Dalem Gusti, kanthi siyam, sesirik, saperlu ndherek ngraosaken sangsara saha panandhangipun Sang Kristus ingkang labuh labet nebus dosaning manungsa. Sawetawis wekdal kita sadaya kaajak nyawisaken riyagung punika, kanthi pangajab sageda mbangun gesang enggal, ingkang samangke kasunaran ing pepadhang mulya, inggih wungu Dalem Gusti.

Mbokbilih sadaya umat sampun saestu kanthi temen nindhakaken menapa ingkang katedahaken ing paugeran mangsa Prapaskah. Namung, semantane ambokbilih taksih wonten ugi ingkang kalepyan, kesupen utawi kaseja mboten nindhaki sadaya paugeran kala wau, inggih amargi pawadan werni-werni. Mila, babagan punika estu mboten gampil kapiji utawa kaestreni, namung kanthi niyat ingkang kabangun ing manah, mbokbilih sadaya wau estunipun sampun saged kalampahan tanpa alangan satunggal menapa. Jalaran, estunipun pranatan ing pasa lan sesirik ing mangsa Prapaskah punika kalebet entheng lan gampil katindhakaken. Nanging, menawi ing wekdal kala wingi dereng saged, mbokbilih ing wekdal ngajeng sampun saged kalampahan kepara langkung awrat amargi caos pisungsung ing sangsara Dalem Gusti, sarana ndherek nandhang sangsara ing gesang padintenan.

Yektos bilih wungu Dalem Gusti punika kaantu-antu, namung sampun ngantos dhawah ing pranatan utawi tradhisi kemawon. Gesang pangibadahing para umat Katulik punika estu mboten saged uwal kaliyan timbalan-timbalan padintenan kagem leladi ing Gusti sarana leladi pasamuwan lan sesami. Sadaya umat saged nelakaken raos pamartobat, kanthi ngenggalaken gesangipun. inggih sarana ningkataken pangibadah ing babagan sembahyangan padintenan ing brayatipun piyambak, sembahyangan ing lingkungan, utawi ugi ing pasamuwan. Namung punika mboten cekap, amargi kapitadosan mbetahaken wujud ingkang nyata, piandel punika kedah maujud ing tata lair ing samukawis ingkang kalampahan. Pramila, kita sadaya ugi tinimbalan lelados dhateng Gusti sarana mijekaken wekdal ing paguyuban-paguyuban ingkang wonten ing lingkungan utawi paroki, sarana maringaken wekdal, dana, utawi tenaga, kita sadaya saged ndherek mulyakaken asma Dalem Gusti.

Ingkang baken, gesang kita minangka umat Katulik estu namung kapiji kagem mulyakaken asma Dalem, jalaran injih punika ingkang dados tujuan anggenipun manungsa cinipta ing donya. Sadaya bandha donya, sesambetan, lan menapa kemawon ingkang kapenggalih nebihaken saking tujuan mulyakaken asma Dalem, kedah tinilar lan kita wangsul madhep mantep sowan Gusti kanthi misungsungaken gesang linambaran manah ingkang resik murni. Sugeng Paskah. (ve)

Veronica Naning
Veronica Naning
Articles: 49

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Butuh bantuan? Hubungi kami